علامت ت

اگر نمی‌توانید به Google Play دسترسی داشته باشید (چه ازطریق برنامه یا وب‌سایت) یا نمی‌توانید یک برنامه فوری را بار کنید، احتمال دارد اتصال اینترنت . همه کسانی که به اینترنت دسترسی دارند، علامت @ را دیده اند و آن را می شناسند

2022-11-26
    ي مقطع فيديو أظهر تعر ض مواطن لعم
  1. تصنيف